ماشین حساب وام

محاسبه

نرخ بهره وام

میزان:

تا 25000 AZN

بهره (مدت):

19٪ در سال برای 1-36 ماه

20٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

تا 170000 AZN

بهره (مدت):

18٪ در سال برای 1-36 ماه

20٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

تا 500000 AZN

بهره (مدت):

15٪ در سال برای 1-36 ماه

مرحله وام برای 36-60 ماه توسط کمیته اعتبار تعیین می شود

میزان:

تا 50000 AZN

بهره (مدت):

22٪ در سال برای 1-36 ماه

مرحله وام برای 36-60 ماه توسط کمیته اعتبار تعیین می شود

وام برای کارمندان شرکت های دولتی و غیر دولتی

میزان:

تا 15000 AZN

بهره (مدت):

19٪ در سال برای 1-36 ماه

20٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

تا 250000 AZN

بهره (مدت):

16٪ در سال برای 1-36 ماه

19٪ در سال برای 36-60 ماه

fa_IRPersian