Loans – Individual Banking

انواع تسهیلات و شرایط اعطای آن

بانک ملی ایران شعبه باکو به مشتریان حقیقی و حقوقی خود انواع مختلف تسهیلات را ارائه می دهد. اشخاصی که به مدت طولانی با بانک ملی ایران شعبه باکو همکاری نموده، در وضعیت ثبات مالی قرار داشته و از تاریخچه تسهیلاتی رضایت بخشی برخوردار بوده اند می توانند متقاضی اخذ تسهیلات باشند. همچنین، سازمان ها و مؤسسه های غیر دولتی و خصوصی در اولویت دریافت این تسهیلات می باشند.

وام خودرو

مبلغ وام: معادل مناتی 15،000 دلار آمریکا (تسهیلات به منات داده می شود)
سود سالیانه تسهیلات: Starting at 12 %
مدت تسهیلات: up to 60 months
تضمینات و سایر شرایط: خودرو

سال تولید: خودروهای جدید و یا سال تولید 2018 به بالا و در وضعیت مطلوب

توجه: خودروهای دست دوم می بایستی تولید کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی و خودرو های هیبریدی باشد.

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 21 سال سن، در صورت ضامن بودن والدین، محدودیت سنی تا سن 18 سالگی کاهش می یابد.
حداکثر 65 سن سال.
گواهینامه رانندگی

کارمزد خدمات بانکی: 1 %

قلمرو: شهرهای باکو، سومقایت و آبشرون

بیمه: خودرو به وثیقه گرفته شده به منظور جلوگیری از هر نوع ضرر و زیان، خسارات و آسیب های شخص ثالث می بایستی به حساب تسهیلات گیرنده بیمه بدنه و شخص ثالث گردد. در صورت پایین بودن ارزش وثیقه مبلغ بیمه پوششی نباید کمتر از دو برابر مبلغ تسهیلات اعطایی باشد.

تسهیلات با ضمانت طلا و سنگ های قیمتی

مبلغ وام: تا 10000 AZN
سود سالیانه تسهیلات:  20%
مدت تسهیلات: Up to 36 months
تضمینات و سایر شرایط: In the ratio of 70 percent of the value of gold and gold jewelry;
تضمینات در بانک نگهداری می شود. کارمزد ارزشگذاری طلا توسط کارشناس ارزیاب اخذ می شود.

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 22 سال سن
حداکثر - 70 سال

کارمزد خدمات بانکی: 1 %

تسهیلات با وثیقه ی املاک غیر منقول

مبلغ وام: معادل مناتی 100،000 دلار آمریکا
سود سالیانه تسهیلات: Starting at 12 percent
مدت تسهیلات: تا 60 ماه
تضمینات و سایر شرایط: املاک و مستغلات واقع در شهرهای باکو و سومقاییت و منطقه آبشرون باشد. مالک ملک غیر منقول می بایستی ضامن باشد. وثیقه های زمین، املاک با نقدشوندگی پایین، مجتمع های ملکی مانند (کارخانه ها و کارگاه های کاری) به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود. درصورتی که ارزش ملک غیر منقول تا سقف 200،000 منات باشد، ارزش گذار شعبه ولی در صورت بالا بودن مبلغ بر اساس ارزشیابی موسسات معتبر ارزشگذاری معین می گردد. تا سقف 100000 منات ارزشگذاری توسط یکی از همکاران شعبه و با تایید مسئول مربوطه و از مبلغ 100001 منات تا 200000 منات ارزشگذاری توسط دو همکار و با تایید مسئول مربوطه صورت می گیرد. در صورتی که سند ملکی به نام چند نفر باشد وثیقه تنها زمانی پذیرفته می شوند که تمام ملک به رهن بانک درآید. وثیقه باید به منظور جلوگیری از هر نوع ضرر و زیان، خسارات و آسیب های شخص ثالث، به حساب تسهیلات گیرنده بیمه گردد. بیمه ملک غیر منقول به میزان 150 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی خواهد بود. به منظور فروش املاک غیر منقول متعلق به شعبه، تسهیلات به مدت 60 ماه با نرخ سود 12 % داده می شود. الباقی شرایط تسهیلات مزبور بر اساس تصمیم کمیته اعتباری شعبه خواهد بود.

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 22 سال سن
حداکثر 65 سن سال.

کارمزد خدمات بانکی: 1 %

توجه: وام به منات ارائه می شود.

تسهیلات با ضمانت وجوه

مبلغ وام: 90% مانده حساب سپرده مسدود شده
سود سالیانه تسهیلات: 10 %
مدت تسهیلات: تا 60 ماه
تضمینات و سایر شرایط: با مسدود کردن وجوه پولی موجود در حساب های جاری و سپرده در بانک به میزان 90 درصد آن وجوه.

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 22 سال سن
حداکثر - 70 سال

کارمزد خدمات بانکی: 1 %

توجه داشته باشید: وام به منات ارائه می شود.

وام برای کارمندان سازمان های دولتی

مبلغ وام: تا سقف 10000 تومان (وام به منات ارائه می شود)
سود سالیانه تسهیلات: 01-36 ماه 17 %
36-60 ماه 19 %
مدت تسهیلات: تا 60 ماه
تضمینات و سایر شرایط: در صورتی که مبلغ وام تا سقف 3000 منات باشد، با ضمانت شخص حقیقی شاغل در مراجع انتظامی یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی؛
اگر مبلغ وام از 3001 منات تا 5000 منات باشد، با ضمانت دو شخص حقیقی شاغل در موسسات دولتی و غیردولتی.
با رهن ملک به درخواست متقاضی وام

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 22 سال سن
حداکثر 65 سن سال.

کارمزد خدمات بانکی: 1 %

کارت های اعتباری

مبلغ وام: تا 3000 AZN
سود سالیانه تسهیلات: 22 %
مدت تسهیلات: تا 12 ماه
تضمینات و سایر شرایط: در صورتی که مبلغ وام تا سقف 2000 منات باشد، با ضمانت شخص حقیقی شاغل در مراجع انتظامی یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی؛
اگر مبلغ وام از 2001 منات تا 3000 منات باشد، با ضمانت دو شخص حقیقی شاغل در سازمان‌های دولتی و غیردولتی.
با رهن ملک به درخواست متقاضی وام

الزامات مربوط به متقاضی وام:
حداقل 22 سال سن
حداکثر 65 سن سال.

کارمزد خدمات بانکی: 1 %


ماشین حساب وام


تقاضای تسهیلات

fa_IRPersian