سپرده - بانکداری شرکتی

“Bank Melli Iran” is one of the first banks opened in the

حساب سپرده مناتی از مبلغ حداقل 5000 منات به بالا با سررسید 6 ماهه پرداخت سود در پایان هر ماه و یا در آخر مدت امکان پذیر می باشد.

مدت سپرده

سود ماهیانه(درصد درسال)

سود در پایان سررسید(درصد درسال)

6 ماه

2 %

 3 %

 

درصورت مطالبه مبلغ قبل از سررسید سودی به سپرده تعلق نمی گیرد.

کارت های بانکی

خدمات کارتی این شعبه توسط مرکز پردازش «کارت ملی آذربایجان» انجام می شود!

fa_IRPersian