حساب های جاری - بانکداری شرکتی

حساب های جاری برای اشخاص حقوقی

بانک ما خدمات نقدی و تسویه حساب را به منات و ارز خارجی به اشخاص حقوقی مقیم و غیر مقیم ارائه می کند. نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان به تصویب هیئت مدیره می رسد.

این واحد به مشتریان خود انواع خدمات ذیل را ارائه می دهد:

 • افتتاح حساب های جاری و سپرده با ارزهای منات، دلار آمریکا و یورو
 • نگهداری وجوه نقدی؛
 • انجام نقل و اتقال وجه/پول در داخل و خارج از آذربایجان
 • برداشت وجوه نقد وارد شده به حساب؛
 • نگهداری موجودی در حساب؛
 • واگذاری مدیریت وجوه موجود در حساب به بانک؛
 • اضافه کردن وجوه به حساب؛
 • انجام معاملات دلاری، مناتی، یوریی
 • پرداخت سود سپرده ها؛
 • انجام سایر عملیات مقرر در قوانین کشور برای حسابهای جاری.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جاری اشخاص حقوقی

افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی در بانک ما مطابق با "قوانین افتتاح، اداره و بستن حساب در بانک ها" توسط بانک مرکزی جمهوری آذربایجان انجام می شود. در این مورد، مدارک زیر می تواند مورد نیاز باشد:

 • کاربرد؛
 • کپی محضری از اساسنامه شخص حقوقی؛
 • استخراج از ثبت دولتی اشخاص حقوقی و یک کپی محضری از گواهی ثبت دولتی.
 • کپی اصل گواهی المثنی صادر شده توسط سازمان مالیاتی؛
 • نسخه اصلی گواهی المثنی صادر شده توسط صندوق حمایت اجتماعی دولتی جمهوری آذربایجان (به استثنای اشخاص حقوقی تجاری و کارآفرینان فردی)؛
 • نمونه امضا و مهر (تأیید شده توسط دفتر اسناد رسمی)؛
 • اصل یا کپی محضری شناسنامه اشخاص ذکر شده در نمونه امضا و مهر.
 • کپی مصدق سند با مهر شخص حقوقی که تأیید کننده اختیارات اشخاص ذکر شده در نمونه های امضا و مهر باشد.

شرایط انجام عملیات حساب جاری

 • عملیات حساب جاری طبق قوانین جاری انجام می شود.
 • سود برای وجوه موجود در حساب جاری تعلق نمی گیرد.
 • کارمزد ارائه خدمات در تاریخ انجام عملیات بر اساس نرخ های مصوب مدیریت بانک اخذ می شود.
 • مشتری می تواند حق خود را برای انجام هرگونه اقدام (کلا یا جزئی) در چارچوب اختیاراتی که توسط بانک بر اساس قرارداد به وی ارائه می شود، با وکالت نامه ای که طبق قانون رسمیت یافته است به نماینده خود تسلیم کند.
fa_IRPersian