سپرده ها - بانکداری فردی

بانک ملی ایران بعنوان یکی از اولین بانک هایی است که در جمهوری آذربایجان افتتاح شد و از سال 1993 خدمات گسترده ای را در بازار بانکی آذربایجان به مشتریان ارائه می دهد. شعبه ما به عنوان یکی از شعب بانک دولتی جمهوری اسلامی ایران در برابر کلیه خطرات مالی بیمه شده است.

حساب سپرده مناتی از مبلغ حداقل 5000 منات به بالا با سررسید 6 ماهه پرداخت سود در پایان هر ماه و یا در آخر مدت امکان پذیر می باشد.

مدت سپرده

سود ماهیانه(درصد درسال)

سود در پایان سررسید(درصد درسال)

6 ماه

2 %

 3 %

درصورت مطالبه مبلغ قبل از سررسید سودی به سپرده تعلق نمی گیرد.

fa_IRPersian