تقاضای تسهیلات

سفارش آنلاین اعتباری

نرخ بهره وام

میزان:

Up to 15,000 USD

بهره (مدت):

19٪ در سال برای 1-36 ماه

20٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

Up to 100,000 USD

بهره (مدت):

17% per annum for 1-36 months

19٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

تا 500000 AZN

بهره (مدت):

15٪ در سال برای 1-36 ماه

مرحله وام برای 36-60 ماه توسط کمیته اعتبار تعیین می شود

میزان:

تا 50000 AZN

بهره (مدت):

22٪ در سال برای 1-36 ماه

مرحله وام برای 36-60 ماه توسط کمیته اعتبار تعیین می شود

وام برای کارمندان شرکت های دولتی و غیر دولتی

میزان:

تا 15000 AZN

بهره (مدت):

19٪ در سال برای 1-36 ماه

20٪ در سال برای 36-60 ماه

میزان:

Up to 150,000 USD

بهره (مدت):

15٪ در سال برای 1-36 ماه

17% per annum for 36-60 months

fa_IRPersian