ارائه ضمانت نامه بانکی - بانکداری شرکتی

1.      

باز شدن گارانتی

1٪ (حداقل 200 p.v)

2.      

افزایش مبلغ تضمین (افزایش مبلغ)

1٪ (حداقل 200 p.v)

3.      

تمدید مدت گارانتی

0.5٪ (حداقل 200 p.v)

4.      

تغییر شرایط گارانتی

50 p.v.

5.      

فسخ زودهنگام گارانتی

100 p.v.

6.      

افتتاح ضمانت نامه بر اساس ضمانت نامه کانتور بانک دیگر

1٪ (حداقل 200 p.v)

7.      

افزایش مبلغ ضمانت نامه افتتاح شده بر اساس ضمانت نامه کانتور بانکی دیگر

1٪ (حداقل 200 p.v)

8.      

مشاوره بانکی

100 p.v.

9.      

هزینه تعهد (سالانه)

3%

10.   

گارانتی برای یک فرد (گارانتی کانتور)

1%

fa_IRPersian