صدور اعتبار اسنادی - بانکداری شرکتی

معاملات اعتبار اسنادی

1

گشایش اعتبار اسنادی (حداکثر 3 ماه)

 1%

2

دریافت و تأیید اسناد - برای هر دسته

10 p.v.

3

تمدید اعتبار اسنادی به مدت 3 ماه - برای مبلغ باقی مانده

 0.5٪ (حداقل 200 p.v)

4

افزایش مبلغ اعتبار اسنادی (به میزان افزایش یافته)

1%

5

تغییر شرایط اعتبار اسنادی

10 p.v.

6

فسخ زودهنگام اعتبار اسنادی

100 p.v.

7

تصویب اعتبار اسنادی

 3٪ (حداقل 200 p.v)

8

قابل انتقال

با توافق

9

هزینه تعهد

 3% 

10

مشاوره بانکی

100 p.v.

fa_IRPersian