معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

Information About Members of the Management Board of the Branch

نام و نام خانوادگی: اصغر نجفی مرجان مسکن
موقعیت:  مدیر شعبه
تحصیلات: دارای تحصیلات عالی
تلفن: (+994 12) 598 90 02
دورنگار: (+994 12) 598 90 06
پست الکترونیک: [email protected]

نام و نام خانوادگی: آنار ابراهیم اف
موقعیت: معاون شعبه
تحصیلات: دارای تحصیلات عالی، مالی-اعتباری
تلفن: (+994 12) 598 90 03
دورنگار: (+994 12) 598 90 06
پست الکترونیک: [email protected]

Organizational Chart of the Branch

fa_IRPersian