معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

دوایر شعبه

نام دایره سمت نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی
مدیریت ریسک رئیس کازیموا اولویه ممدیه
فناوری اطلاعات رئیس گلیف محرم نجفگولو
حسابداری سر حسابدار میرحیداروف ووقار میرفضیل 
خزانه داری رئیس آخوندوف ایلخان آقاعلی
خدمات مشتری رئیس
تسهیلات رئیس ممدوف تورال گارکیشی
پیگیری وصول مطالبات رئیس اسماعیلوف انار اسماعیل
بازرس داخلی ممیز، مامور رسیدگی سروانوش آذر یارمحمد
fa_IRPersian