معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

ساختار سرمایه بانک و کفایت آن

اطلاعات مربوط به ساختار سرمایه بانک و کفایت جهت ارائه اطلاعات «بانک ملی ایران» شعبه باکو به کاربران مطابق با قوانین «کاربرد استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» است.

هدف اصلی افشای اطلاعات، ارائه اطلاعاتی به کاربران داده است که ممکن است بر نتایج ارزیابی انجام شده در رابطه با وضعیت مالی بانک و تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد و در نتیجه امکان مقایسه مؤثر بانک‌های مختلف را در هنگام تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم کند. .

سیستم حاکمیت شرکتی بانک

استراتژی تجاری سه ساله بانک در ارتباط با بکارگیری استانداردهای حاکمیت شرکتی تدوین شده است. در استراتژی جدید، انواع فعالیت های بانک، هدف گذاری برای محصولات، خدمات و نرخ های خاص تعیین شده است. پیش بینی های مالی بانک برای اجرای استراتژی با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک ارائه شده انجام شده است.

ایجاد دپارتمان حسابرسی داخلی برای ارزیابی کارایی سیستم کنترل داخلی بخش مسئول مدیریت ریسک تصویب شده است.

سامانه‌های اطلاعاتی که امکان اندازه‌گیری اعتبار، نقدینگی، موقعیت ارزی باز و سایر ریسک‌ها و کسب اطلاعات لازم را در هر لحظه فراهم می‌کنند، در راستای استقرار سامانه اطلاعات مدیریت ایجاد شده‌اند.

سوابق حسابداری و صورتهای مالی بانک با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تطبیق داده شده است.

رویه هایی برای مدیریت موثر ریسک های اعتباری و نظارت بر اعتبارات تعیین شده است. آیین نامه کمیته اعتباری تعیین شده و این آیین نامه منعکس کننده ضوابط «کاربرد استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک ها» و الزامات دفتر مرکزی بانک است.

سامانه گزارش‌دهی کمیته اعتباری ایجاد شده و قالب، مدت و تناوب گزارش‌ها مشخص شده است.

گزارشات در قالب فایل PDF

محاسبه استانداردهای کفایت سرمایه (نسبت ها) بسته به دارایی های اندازه گیری شده در معرض خطر

اطلاعات مربوط به دارایی های موزون ریسک

fa_IRPersian