معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

سیستم حاکمیت شرکتی بانک

شرکت حسابرسی خارجی که حسابرسی بانک را انجام داده است "نکسیا EA" CJSC است.

استراتژی تجاری سه ساله بانک در ارتباط با بکارگیری استانداردهای حاکمیت شرکتی تدوین شده است. در استراتژی جدید، انواع فعالیت های بانک، هدف گذاری برای محصولات، خدمات و نرخ های خاص تعیین شده است. پیش بینی های مالی بانک برای اجرای استراتژی با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک ارائه شده انجام شده است.

ایجاد دپارتمان حسابرسی داخلی برای ارزیابی کارایی سیستم کنترل داخلی بخش مسئول مدیریت ریسک تصویب شده است.

سامانه‌های اطلاعاتی که امکان اندازه‌گیری اعتبار، نقدینگی، موقعیت ارزی باز و سایر ریسک‌ها و کسب اطلاعات لازم را در هر لحظه فراهم می‌کنند، در راستای استقرار سامانه اطلاعات مدیریت ایجاد شده‌اند.

سوابق حسابداری و صورتهای مالی بانک با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تطبیق داده شده است.

کمیته های داخلی بانک

فعالیت کمیته اعتباری در شعبه ارائه می شود. رویه هایی برای مدیریت موثر ریسک های اعتباری و نظارت بر اعتبارات تعیین شده است. آیین نامه کمیته اعتباری تعیین شده و این آیین نامه منعکس کننده ضوابط «کاربرد استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک ها» و الزامات دفتر مرکزی بانک است. کمیته اعتبار متشکل از هفت نفر است:

  1. مسئول اصلی اعتبار - رئیس کمیته (مدیر شعبه)
  2. مسئول اصلی اعتبار - معاون شعبه
  3. مسئول اصلی اعتبار - معاون شعبه
  4. رئیس اداره اعتبارات
  5. .
  6. سر حسابدار
  7. رئیس دایره پیگیری وصول مطالبات

 

سامانه گزارش‌دهی کمیته اعتباری ایجاد شده و قالب، مدت و تناوب گزارش‌ها مشخص شده است.

fa_IRPersian